2019-20 Information

烧额山滑雪学校面向游客推出的滑雪私教课程正在授课。(滑雪/滑雪板)

※课程开始45天前即可开始预约课程。(11/5~)

预约日历

使用翻译器的课程

技术高超的日本教练将使用简单的英语和翻译软件,生动活泼地为大家授课。
最大人数 4 人

2H 18,000yen / 3H 27,000yen / 4H 35,000yen / 5H 42,000yen / 6H 50,000yen
中文課程

该费用为 1 至 5 人的费用
夜间课程仅在烧额山滑雪场索道夜间营业时开课。

2H 23,000yen / 3H 34,000yen / 4H 45,000yen / 5H 56,000yen / 6H 65,000yen
团体费用

该费用为 1 名教练的派遣费用

2H 35,000yen / 3H 50,000yen / 4H 60,000yen / 5H 68,000yen / 6H 77,000yen

※授课费不包含乘坐索道的费用 价格含税